Winds Aloft Golden

Valid until 3 AM MDT

9,000 Feet
Direction: 196 (South South West)
Speed: 4 kt (5 mph)

12,000 Feet
Direction: 213 (South South West)
Speed: 5 kt (6 mph)

18,000 Feet
Direction: 308 (North West)
Speed: 19 kt (22 mph)

SkyTuner.com