Winds Aloft Golden

Valid until 12 AM MDT

9,000 Feet
Direction: 179 (South)
Speed: 31 kt (36 mph)

12,000 Feet
Direction: 200 (South South West)
Speed: 35 kt (40 mph)

18,000 Feet
Direction: 240 (West South West)
Speed: 24 kt (28 mph)

SkyTuner.com